Säännöt

Polyteknikkojen Sukelluskerho Kupla ry:n säännöt

1 LUKU Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1. Yhdistyksen nimi on Polyteknikkojen Sukelluskerho Kupla ry. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä kerho. Kerhon kotipaikka on Espoon kaupunki.

2. Kerhon tarkoituksena on edistää sukellus- ja uppopalloharrastusta ja lisätä kiinnostusta vedenalaiseen teknologiaan ja sen kehittämiseen Aalto-yliopiston opiskelijoiden, teekkareiden ja espoolaisten keskuudessa.

3. Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho järjestää kokouksia, koulutustilaisuuksia, opintomatkoja sekä uppopallo- ja sukellustoimintaa.

4. Toimintansa rahoittamiseksi kerho voi tehdä talkootöitä, järjestää illanviettoja, huvitilaisuuksia ja vastaanottaa lahjoituksia.

2 LUKU Jäsenet ja maksut

5. Kerhon jäseniä ovat varsinaiset, vanhat, ulko-, kannatus- ja kunniajäsenet. Kerhon jäsenet hyväksyy kerhon hallitus. Kunniajäsenet kutsuu kuitenkin kerhon kokous.

6. Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen kerhon toiminnasta kiinnostunut Aalto- yliopiston ylioppilaskunnan jäsen.

7. Kerhon vanhaksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen kerhon toiminnasta kiinnostunut Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan tai sitä edeltäneen Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan entinen jäsen.

8. Kerhon ulkojäseneksi voidaan hyväksyä jokainen kerhon toiminnasta kiinnostunut henkilö, jota ei voida hyväksyä varsinaiseksi tai vanhaksi jäseneksi.

9. Kerhon kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä kerhon toimintaa tukeva henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.

10. Kerhon kunniajäseneksi voi kerhon kokous kolmen neljäsosan (3/4) äänienemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut kerhon toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus, mutta myös vähintään kymmenen (10) kerhon jäsentä käsittävällä ryhmällä on oikeus siihen.

11. Kerhon on pidettävä jäsenluetteloa kaikista jäsenistään.

12. Kunniajäseniä lukuun ottamatta kerhon jäsenet ovat velvollisia suorittamaan kerholle jäsenmaksun. Jäsenmaksu maksetaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Jäsenmaksun suuruudesta päättää kerhon vaalikokous erikseen varsinaisille, vanhoille ja ulkojäsenille. Kannatusjäsenten jäsenmaksun suuruuden päättää kuitenkin kerhon hallitus.

13. Jäsen voi erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti kerhon hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta kerhon kokouksen pöytäkirjaan. Kerhon hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen yli vuoden ajan sen eräpäivästä lukien. Kerhon kokous voi erottaa jäsenen, mikäli katsoo tämän toiminnallaan aiheuttaneen taloudellista vahinkoa kerholle tai vahingoittaneen kerhon mainetta.

14. Jäsen on velvoitettu ilmoittamaan yhdistykselle muutoksista koskien Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan jäsenyyttään.

3 LUKU Kerhon kokoukset

15. Kerhon kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset.

16. Hallituksen on kutsuttava kerhon kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta ilmoittamalla asiasta jäsenille sähköpostitse. Tämän lisäksi kokouskutsu julkaistaan kerhotilan ilmoitustaululla.

17. Vuosikokous on pidettävä helmikuun loppuun mennessä ja siinä on käsiteltävä ainakin:

1) toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta
2) toiminnantarkastuskertomus ja tilinpäätös
3) toiminnantarkastajien lausunto
4) tilinpäätöksen hyväksyminen
5) vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
6) kerhon hallituksen valmistelema toimintasuunnitelma ja talousarvio.

18. Vaalikokous on pidettävä marraskuussa ja siinä on käsiteltävä ainakin:

1) hallituksen puheenjohtajan ja 4-6 jäsenen valinta seuraavaksi toimikaudeksi
2) kerhon jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi toimikaudeksi
3) kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä valinta seuraavaksi toimikaudeksi.

19. Kerho kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen tarvittaessa tai kun vähintään 1/10 kerhon
äänioikeutetuista jäsenistä tai vähintään kymmenen (10) kerhon äänioikeutettua jäsentä sitä kirjallisesti kerhon hallitukselta vaatii. Kokous on tällöin järjestettävä kolmen (3) viikon kuluessa vaatimuksen jättämisestä kerhon hallitukselle.

20. Kerhon kokous on päätösvaltainen, jos se on laillisesti koolle kutsuttu.

21. Kerhon kokouksissa on äänioikeus kaikilla kerhon varsinaisilla ja vanhoilla jäsenillä. Muilla jäsenillä on puhe- ja esitysoikeus. Valtakirjalla ei voi äänestää.

22. Ellei näissä säännöissä toisin määrätä, tehdään päätökset yksinkertaisella äänienemmistöllä. Äänten jakaantuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

4 LUKU Kerhon hallitus ja toimihenkilöt

23. Kerhon toiminnasta vastaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 4 ja enintään 6 muuta jäsentä.

24. Hallituksen tehtävänä on:

1) johtaa kerhon toimintaa siten kuin kohdissa 26 ja 27 tarkemmin määritetään
2) valmistella kerhon kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset
3) päättää jäseneksi hyväksymisestä
4) valvoa kerhon talouden ja omaisuuden hoitoa
5) laatia ehdotus toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi sekä toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
6) kutsua koolle kerhon kokoukset
7) nimittää toimihenkilöt, joiden toimikausi on korkeintaan hallituksen toimikauden mittainen.

25. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja sukellusmestarin.

26. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta heidän katsoessaan sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Puheenjohtaja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa sekä edustaa kerhoa ellei toisin ole päätetty. Varapuheenjohtajan tehtävänä on hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt. Sihteerin tehtävänä on laatia pöytäkirjat hallituksen kokouksista sekä huolehtia jäsenluettelosta, tiedotuksesta ja arkistoinnista. Taloudenhoitajan tehtävänä on hoitaa kerhon taloutta ja omaisuutta sekä valmistella ehdotukset
tilinpäätökseksi ja talousarvioksi. Sukellusmestarin tehtävänä on järjestää urheilu- ja koulutustoimintaa.

27. Kerhon hallitus on kokouksissaan päätösvaltainen, jos kaikille sen jäsenille on tiedotettu kokouksesta ja puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jos äänet jakaantuvat tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

28. Kerhon nimen kirjoittaa joko puheenjohtaja yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa tai puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä.

29. Kerho ja hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa toimikuntia tai toimihenkilöitä. Tällöin on myös määrättävä niiden toimikausien pituudet.

30. Perustellusta syystä voi kerhon kokous vapauttaa luottamushenkilön kesken toimikauttaan, tällöin kokouskutsussa on mainittava asiasta. Vapautetun tai vapautettujen tilalle tulee kerhon valita samassa kokouksessa uusi jäsen tai uudet jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

5 LUKU Hallinto ja talous

31. Kerhon toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. Kerhon hallintoa ja taloutta valvovat kaksi
toiminnantarkastajaa tai heidän ollessa estyneitä heidän varamiehensä.

32. Kerhon tilit on toimitettava toiminnantarkastajille vähintään kuukautta ennen vuosikokousta ja muutenkin pyydettäessä. Toiminnantarkastajien on toimitettava tilit tarkastettuina hallitukselle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta.

6 LUKU Erityisiä määräyksiä

33. Kerhon tunnuksista ja merkeistä päättää kerhon kokous.

34. Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on tullut hyväksytyksi vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänienemmistöllä kahdessa peräkkäisessä kerhon kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosehdotuksen voi tehdä kerhon hallitus tai vähintään kymmenen (10) kerhon jäsentä käsittävä ryhmä kirjallisesti hallitukselle. Jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa kerhon kokouksessa.

35. Kerho purkautuu, jos kerho tekee siitä päätöksen kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa peräkkäisessä kerhon kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi.

36. Purkautumisesitys on mainittava kokouskutsussa. Kerhon purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi luovutetaan varat Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle käytettäväksi sukellusurheilun ja vedenalaisen teknologian tunnetuksi tekemiseen Aalto-yliopiston opiskelijoiden ja teekkarien keskuudessa. Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa marraskuussa 2011 ja uudelleen joulukuussa 2011.

PRH on hyväksynyt säännöt alkuvuodesta 2012.